Muzyka współczesna
Relacje
Opera
Historia
Płyty
Archiwum Artykuły Książki Płyty Autorzy Koncerty Prenumerata Reklamy i Ogłoszenia Forum Kontakt
W tym dziale prezentujemy komentarze, które Czytelnicy umieścili pod artykułami. Dla ułatwienia publikujemy je w kolejności od najnowszych do najstarszych. Treść ostatnich 5 komentarzy można przeczytać na tej stronie, kolejne po wybraniu odpowiedniego tytułu. Na dole komentarza jest informacja, który tekst został przez Czytelnika skomentowany.
Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania opublikowanych już komentarzy, jeśli naruszają polski system prawny lub są całkowicie pozbawione sensu i związku z tekstem, którego dotyczą. Słowa powszechnie uznane za wulgarne mogą zostać zastąpione kropkami.
Zapraszamy do wyrażania swoich opinii pod artykułami i recenzjami.

Razem komentarzy: 3 (1-50)

Spojrzenie niezale?ne ( Zoja Harasimiuk wyslano 2017-06-20 godz. 12:56 )
Wszyscy komentatorzy wyra?aj? zgorszenie, ?e Sand przedstawi?a Chopina, a jednocze?nie stwierdzaj?, ?e to co napisa?a by?o nieprawd?. To ewidentny brak logiki, szczeg?lnie w odniesieniu do utworu literackiego. Zupe?nie nie t?dy droga.

Lukrecja to ciekawa powie??: osiemnastowieczna w j?zyku, dziewi?tnastowieczna w tre?ci (bo o pasji), zawiera ca?kowicie uniwersaln? transpozycj? mitu Odyseusza, Kirke i Penelopy, jak r?wnie? zestawienie postaci reprezentuj?cych odmienne wizje ?wiata w postaci dosy? skrajnej.
Poniewa? jeden z tych system?w d??y do zdominowania drugiego, historia ?le si? ko?czy. A zawsze chodzi przecie? o r?wnowag?... Lukrecja si? zreformowa?a, a Karol ani my?li. I tutaj tak naprawd? mamy problem.

Ponadto wszystko w ksi??ce jest symboliczne i znacz?ce: imiona, topografia, nawi?zania literackie, pochodzenie bohater?w – biegunowe, a jak?e (Karol – to zamkni?ty w swoim umy?le przedstawiciel germa?sko-s?owia?skiej melancholijnej P??nocy, a Lukrecja i Salwator – osadzeni w rzeczywisto?ci pogodni i otwarci mieszka?cy Po?udnia. Przy okazji zaznacz? – idealizm Sand ma prowieniencj? raczej germa?sk?...).

W tradycj? plotkarsk? imputuj?c? pisarce nie wiem jak wrogie intencje zupe?nie nie wierz? i s?dz?, ?e chodzi ca?y czas o dyskurs dydaktyczny maj?cy na celu zreformowanie „ksi?cia Karola” (bo problemy z "synem" pani Sand mia?a i to spore – list do Arago hagiografowie Chopina powinni czyta? po 10 razy dziennie, mo?e wtedy co? do nich dotrze).

Mo?na by jeszcze m?wi? o ca?ym dziewi?tnastowiecznym kontek?cie spo?ecznym, pozycji aktorek, dominuj?cym ?wczesnym ?wiatopogl?dzie etc., ale to ju? mniej mnie interesuje, cho? mo?e wyja?nia? nagromadzenie superlatyw pod adresem Lukrecji (zreszt? superlatywy pod adresem Karola te? padaj?).

Ps. Ksi??ka czytana w oryginale.
Do artykułu:   Polski debiut Lukrecji Floriani
Wywiad z Id? Haendel ( Rybarczyk A wyslano 2016-04-20 godz. 20:59 )
Dzi?kuj? za ten wywiad .
Pozdrawiam serdecznie i prosz? o wi?cej ,
Anna
Do artykułu:   Jestem wdzięczna Polsce. Rozmowa z Idą Haendel
jest drobny b??d ( Miros?aw Twarogal wyslano 2016-02-27 godz. 08:44 )
W wydawnictwie (2 p?yty CD) nie ma ?adnego libretta. Zdanie "... doprowadzi?a do nagrania p?yty. W ksi??eczce znalaz? si? przek?ad libretta i rzeczowy szkic o kompozytorze pi?ra Tomasza Je?a. Dzi?ki temu mo?na si? wi?c wreszcie zapozna? z os?awion? oper?." jest nieprawdziwe. By? mo?e w dniu premiery wydano ekskluzywn?, niewielk? ilo?ciowo wersj? dla "wybra?c?w", ale zwyczajnie dost?pna zawiera ksi??eczk? z list? tytu??w, bardzo du?ym skr?tem libretta (kilka zda?) i ogromn? ilo?ci? tekstu na temat os?b wyst?puj?cych w przedstawieniu.
Do artykułu:   OREFICE Chopin, opera w 4 aktach

ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 

Mysz w Ruchu


ROK LVII • NR 20 • PAŻDZIERNIK 2013 • 


2013r - Terminarz nadsyłania materiałów


Biblioteka narodowa
Oficjalna witryna banku PKO BP

© 2006-2009 Biblioteka Narodowa